Edizione interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

    I
  Chanson del mot son plan eprim. Fas pos era
  boton ol uim. Elausor sim. Son de color. D(e)
  manta flor. Euerdeia la fuoilla. E ill cant
  eill braill. Son al ombraill. Dels ausels per la
  brueilla.
  Chanson del mot son plan e prim
  fas pos era botono'l vim,
  e l'ausor sim
  son de color
  de manta flor,
  e verdeia fuoilla,
  e'ill cant e'ill braill
  son a l'ombraill

  dels ausels per la brueilla.

    II
  Pels brueilz aug lo chant el re frim. Ep(er) com
  nomen fassa crim. Obri elim. Motz de ualor.
  Ab art damor. Don no(n) ai cor quem tueilla. Ans
  si bem faill. La sec a traill. On plus uas mi sor
  gueilla.
  Pels brueilz aug lo chant e'l refrim
  e per c'om no m'en fassa crim
  obri e lim
  motz de valor
  ab art d'Amor
  don non ai cor que'm tueilla;
  ans, si be'm faill,
  la sec a traill,

  on plus vas mi s'orgueilla.

    III
  Ren no(n) ual orgoills damandor. Que tost trabu
  c son seignor. Del loc ausor. Bas enterraill.
  P(er) tal trebaill. Que de ioi lo despueilla. Dreitz
  es la gri(m). Et art errim. Sel que damor ian
  gloilla.
  Ren non val orgoills d'amandor
  que tost trabuc son seignor
  del loc ausor
  bas en terraill
  per tal trebaill
  que de ioi lo despueilla:
  dreitz es lagrim
  e art'e'rrim

  sel que d'amor iangloilla.

    IV
  Bona domna ues cui ador. Ges per orgoill
  no(n) uauc aillor. Mas per paor del deuinaill.
  Don iois trasaill. Fas semblan que nos uoilla.
  Quanc nos iauzim. Dellor noirim. Mal mes
  qui lor ocuoilla.
  Bona domna ves cui ador,
  ges per orgoill non vauc aillor,
  mas per paor
  del devinaill
  don iois trasaill
  fas semblan que nos voilla,
  qu'anc nos iauzim
  de'llor noirim:
  mal m'es qui lor o cuoilla.
    V
  Si ben uauc per tot ades daill. Mos pessam(en)s
  lai uos assaill. Quieu chant euaill. Pel ioi qe(n)z
  fim. Lai on partim. Mas souen l oill mi mu
  eilla. Dire de plor. Ede dousor. Car per ioi ai
  qem duoilla.
  Si ben vauc per tot ad esdaill,
  mos pessamens lai vos assaill,
  qu'ieu chant e vaill
  pel ioi qe'nz fim
  lai on partim,
  mas soven l'oill mi mueilla
  d'ir e de plor
  e de dousor,
  car per ioi ai qe'm duoilla.
    VI
  Ar ai fam damor don badaill. E no(n) sec mesu-
  ra ni taill. Sols mo egaill. Quanc no(n) auzim.
  del temps caim. Amador menz acueilla. Cor
  trizador ni bausador. Per que mos cors cap
  dueilla.
  Ar ai fam d'amor don badaill
  e non sec mesura ni taill;
  sols m'o egaill
  qu'anc non auzim
  del temps Caim
  amador menz acueilla
  cor trizador
  ni bausador;
  per que mos cors capdueilla.
    VII
  Bella qui ques destueilla. Arnauz dreitz cor.
  Lai ues honor. Car uostre pretz capdueilla.
  Bella qui qu'es destueilla,
  Arnauz dreitz cor
  lai v'es honor
  car vostre pretz capdueilla.