Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

 
[c.28vC]
 

                      Peire dal uernia

Cantarei   da qestz Trobadors
         Qi chanton de maintas colors
         El peger cuida dir molt gen
         Mas a chantar lor etraillors
         Q(ue)n tremetren uei cent pastors
         Cuns non sap qes monta os deissen.
Daisso   mer mal peire rogiers
         Per qes ner en colpaz premiers
         Car chanta damor a prezen
         E ualgra li mais uns saltiers
         En la glieisa o uns candeliers
         Tener ab gran candela arden.
EL   segonz Girauz de Borneill
         Qe sembla oire sec a soleill
         Ab son chantar maigre dolen
         Qescans de uiela porta seill
         Qe sis mi[1] miraua enespeill
         Nos preçaria un anguillen.
EL   terz Bernarz de Uentedorn
         Q(ue)s menre de borneill un dorn
         En son paire ac bon siruen
         Per trair a barc manal dal born
         E sa maire escalfaual forn
         Et amassaua le sermen.
AL   quarç de briual lamu[2] le mozis
         Uns Ioglars qes plus qerentis
         Qe sia tro q(ue)n bonauen
         E semblaria os pelegris
         Malautes quant chantal mes qis
         Cab pauc pietaz no men pren
En   guillems de ribas lo quins
         Qes maluaz de fors e dinz
         Edi toz sos uers raucamen
         Per qe es auols sos rete[3] retinz
         Qatretan sen faria uns pinz
         S ei uoil semblon esser dargen.
Al   seies grimoarz gaumars
         Qes cauailliers es fai joglars
         E prega dieu qui lo consen
         Nil dona uestirz uerz ni uarz
         Qe tals er a dobaz semprars
         Q(ue)n Ioglarit sen seran cen.
Ab   Arnaut Daniel son set
         Qanc nuilla re ben non chantet
         E fai uns motz com nols enten
         Qanc pius per sober na nadet
         Ni la lebre ab lo buo chachet
         Sos chans non ualc un anguillen.
Lj   huich es berna(n)z de se sac[4]

 
[1] mi cancellato.
[2] lamu cancellato.
[3] rete cancellato.
[4] Tutto questo verso, a partire da Lj, è cancellato.

 
 
[c.28vD]
 

 Lj   huich es berna(n)z de se sac
         Qanc un sol bon mestier non ac
         Mas danar menuz dons queren
         Et anc puois nol preçem un brac
         Puois an bretran de cardaillac
         Qes un uieill mantel suzolen.
E   lo nouens es en Rambauz
         Q(ue)s fai de son trobar tropbauz
         Mas eu lo torni en nien
         Quil non es alegres ni chauz
         Per so prez aitan los pipauz
         Q(ue) uan las al mosnas qeren
E   neble de sagnal deses
         Anc[1] A cui anc damor non uenc bes
         Si tot se canta de toinden
         Uns uilanez enflaz plaiges
         Q(ue) dizon qe perdos[2] per dos poges
         Lai se loga e chai seuen.
EL   unzes gonzal gonaiz
         Q(ue)s fai de son chan trop formiz
         Per qel caualaria i fen
         Et anc per lui no fo feritz[3] feriz
         Bos colpbs tant fort no fo garniz
         Si doncs nol trobet en fugen
EL   dozes uns ueilles Lombarz[4] lombarz
         Q(ue) clama sos ueçins coarz
         Et el eissent de lo spauen
         Pero sonez fai mont gaillarz
         Ab moz magres monz e bastraz
         E lui appellon cosseden.
P   eire daluerna a tal uoz
         Q(ue) non chanta sus ni de soz
         E Laudas molt a tota gen
         Pero maistres es de toz
         Ab cun pauc sclarzis sos moz
         Ca pena nuls hom los enten.
Lo   uers faiz al enflaboz
         A poi uert tot iogan rizen.
 
[1] Anc cancellato.
[2] perdos cancellato.
[3] feritz cancellato.
[4] Lombarz cancellato.