Collazione

Versione stampabilePDF version

 

       v 1
      [CE]
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alph
a
 En breu brisara.l temps braus
 En breu briza.l temps braus
 Em breu brisa tals temps braus
 En breu briza.l tems braus
 En breu brisara.l temps braus
 En breu brisara.l temps braus
 En breu brisara.l temps braus
 En breu brisaba.l temps braus
                            

 En breu bricara.l tems braus
 En breu brisera.l temps braus

 
       v 2
    [IKN2]
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 ill bisa busina e.ls brancs
 e.l biz'el bruelhs ni.l brancx
 e.l bis'el buel ne.l  brancs
 e.l biz'el brueils ne.l brancx
 cil bis'el bus ne.l brancx
 e.l biz'e.l brunel e brancs
 e.l biz'e.l brunel e brancs
 e.l bis'e.l buel ne.l branx

                                                    
 e.l bis'e.l brus e.l blancx
 e.l bis'e.l buerna el branc

 
       v 3
 [CEHNSg]
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 qui s'entresseignon trastuich
 qui s'entretenon trastug
 qui s'entrestenc  trastuch
 qui s'entretonon trastug
 qi s'entretenon trestutz
 qui s'entreseingnon trastug
 qui s'entreseingnon trastug
 qui s'entreteno trastuch
     

 que s'entressenhon trastug
 que s'entretenom tugh

 
       v 4 
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 de sobre claus rams de fuoilla
 de sobre claus ram de fuella
 de sobre clans ram de foilla
 de sobre claus rams de fueilla
 de sobre dauz rams de fuoillia
 de sobre claus rams de fuoilla
 de sobre claus rams de fuoilla
 de sobre claus ram de foilla
    

 de sobre claus rams de fuelha
 de sobre rams claus de fuelha

 
       v 5
     [IKN2]
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 car no.i chanta auzels ni piula
 quar no chant'auzels ni pola
 qu'er no.i ebant aucels ni pola
 quar no chanta auzels ni poilla
 q'er no.i çant'ausel ni piolla
 [..............................]
 [..............................]
 Qu'er no.i cant'aucels ni piola
  

 car non chant'auzels ni pieula
 que no.i chant ausels ni puia

 
       v 6
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 m'enseigna Amors q'ieu fassa adonc
 m'ensenh Amors qu'ieu fass'adonc
 enn'eseng Amors q'eu faç'adonc
 m'ensenh Amors qu'ieu fass'adonc
 m'ensegn Amors q'eu fassa donc
 m'enseign Amors q'eu fass'adonc
 m'enseign Amors qu'eu fass'adonc
 m'essegn Amors qu'eu façh'adonc
  

 m'ensenh Amors qu'ieu fass'adoncx
 m'esenh Amors que fassa donc

 
       v 7
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 tal chan que n'er segons ni tertz
 tal chan que no er segons ni tertz
 tal chan que n'er ver segnoz ni terç
 tal chan que n'er segons ni tertz
 tal chant qi n'er segon ni terz
 tal chan qi n'er segons ni terz
 tal chan qui n'er segons ni terz,
 tal chan quin n'er segonç ni terç
    

 chans que non er segons ni ters
 tal chant que n'er segons ni ters

 
       v 8
  [DN(Sg)
   > CE]
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 mas prims d'afrancar cor agre.
 ans prims de car franc coratge
 anç prims de francar cor agre.
 ans prims de frans quar coratge.
 anz prim d'esfraucat cor agre
 al prims d'afrancar cor agre.
 al prims d'afrancar cor agre.
 anç prims de francar cor acre.
   

 al prim d'afrancar cor agre. 
 mas prims de de franquir cor'agre.

 
       v 9
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 Amors es de pretz la claus
 Amors es de pretz la claus 
 Amors es de prez la claus
 Amor es de pretz la claus
 Amors es de prez la claus
 Amors es de pretz la claus
 Amor es de pretz la claus
 Amors es de preç la claus
   

 Mi dons es de flor la claus
 Amors es de pretz la claus

 
       v 10
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 e de proesa us estancs
 e de proeza us estancx
 e de proesa us estancs
 e de proeza us estancx
 e de proeza uns estancs
 e de proez'us estancs
 e de proez'us estancs
 e de proeça us estanx
   

 e de pretz es us estancx
 e de proesa vers estancs

 
       v 11
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 don naisson tuich li bon fruich
 don naisson tug li bon frug 
 don naisso tuig li bon frug
 don naison tug li bon frug
 don naison tug li ba frug
 don naisson tur li bon frug
 don naisson tut li bon frug
 don naisso tuig li bon frug
 
 don nayso tug li bo frug
 don naisson tugh li bon frugh

 
       v 12
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 s'es qui leialmens los cuoilla
 si es qui leyalmen los cuelha
 s'es qui leialmen les coilla
 si es qui leialmen los cueilla
 s'es qi lialmen los coilla
 s'es qui lialmen los cuoilla
 s'es qui lialmen los cuoilla
 s'es qui leialmen los coilla
 
 si es qui lialmen los cuelha
 si es qui lialment los culha

 
      v 13
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 q'un non delis gels ni.n muoilla
 que us non delis gels ni mola
 que un non delis gels ni mola
 
que un non delis gels ni mueilla
 deus non delis genz ni molla
 q'u no.ls delis gels ni niulla
 q'u no.ls delis gels ni niula
 que un non delis gels ni niola
 
 car no.ls delis gels ni neula     
 cus non delis gels ni mola

 
      v 14
      [CE]
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 mentre qe.l noiris el bon tronc
 mentre que.l noms el bon tronc
 mentre que.l noiris el bon tronc
 mentre que.l noms el bon tronc
 mentre qe.s noiris el bon tronc
 mentre qu'es noiritz en bon tronc
 mentre qu'es noiriz en bon tronc
 mentre que.l noiris el bon tronc
 
 entre que.s noyris e broncx
 mentre qu'es noirit el bon tronc

 
      v 15   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 mas si.l romp trafans ni culvertz
 mas si.l romp trefas ni culvertz
 mas si.l rump trafans ni.l culverç
 ma si.l romp trefas ni cuillvertz
 mas si.l romp trefas ni culverz
 mas si.ll romp trefaus ni culvers
 mas si.l romp trefas ni culvertz
 mas si.l rump trefas nil culverç
 
 mas si es trefas ni culvertz
 mas si.l rom trafaus m'en

 
      v 16
[ACDE; R
  > IKN2]
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 mor tro leial lo sagre.
 mor tro leyal lo sagre.
 mor  tro leial lo sagre.
 mor tro leial lo sagre.
 pens tro.l lials lo sagre.
 puois tro la lais lo agre
 puois tro la lais lo agre.
 peris tro leial lo sagre.
 
 pueys trop los lials lo sagre.
 peris tro lials lo sagre

 
      v 17   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 Faillirs esmendatz es laus
 Falhirs emandatz es laus 
 Fallirs emendaz es laus  
 Faillirs emandatz es laus
 Failirs emendatz es laus*  * Qui peca emenda. etc. 
 Faillirs emendars es laus
 Faillirs emendars es laus
 Fallirs emendaç es laus
 
 Falhir esmendar es laus 
 Falhirs esmendaiz e laus

 
      v 18   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 et eu senti.m entrams los flancs
 et ieu senti.m ambs los flancx
 et eu senti.m n'ams los flancs
 et ieu senti.m n'ams los flancx
 et eu senti.m n'ams los flancx
 et eu senti.m n'ams lo flancs
 et eu senti.m n'ams los flancs
 Et eu senti.m irams los flanx
 
 et yeu sent d'ams los flancx
 et eu senti.m en ams los flancs

 
      v 19   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 que mais n'ai d'amor ses cuich
 que mais n'ay d'amor ses cug
 que mais n'ai d'amor ses cug
 que mais n'ai d'amor ses cug
 qe mais n'ai d'amor ses cuich
 que mais n'ai d'amor ses cug
 que mais n'ai d'amor ses cug
 que mais n'ai d'amor ses cug
 
 que may n'ay d'amor ses cug
 que mais d'amor ses cugh

 
      v 20   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 que tals qe.n parla e.is n'orgoilla
 que tals que.n parl'e n'erguelha
 que tals que parla e n'oiguoilla
 que tals qu'en parla e.s n'orgueilla
 qe tals q'en parla e n'orgoillia
 que tals que parl'e n'orgoilla
 que tals que parl'e n'orguoilla
 que tals qu'en parla e n'orgoilla
 
 que tals ne parl'e.s n'erguelha
 que tals en parla ni orgoilha

 
     v 21
    [RH]
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 que pieitz mi fai al cor de friula
 que piegz me fa.l cor de froylla
 que petz mi fa.l cor de friola
 que peitz me fa.l cor de frueilla
 qe pos me fa.l cor de fuolla
 que pietz mi fa.l cor que friulla
 que pietz mi fa.l cor que friula
 que peiç mi fa.l cor de friola
 
 que pietz mi fay cors que fuelha
 que pietz me fai cor de freula

 
      v 22
 [IKN2 R;
      DN]
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 mentr'ella.m fetz semblan embronc
 mentre qu'ela.m fes semblant embronc
 mentre.n clam fez semblan embronc
 mentre ela.m fes semblan enbronc
 mentr'ela.m fetz semblan enbonc
 mentre ella.m fes semblan bronc
 mentre ella.m fes semblan bronc
 mentre.n ela.m feç senblan en bronc
 
 mentre que l'am sembla branc
 mentr'ele.m fez semblan embronc

 
      v 23   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 mais volgra trair pena els desertz
 mais volgr'ieu trair pena el dezert
 mais volgr'eu trair pen'els deserç
 mais volgr'iu trair pen'el dezert
 mais volgra trar pen'els desertz
 mas volgr'ieu trair pen'els desertz
 que us volgr'ieu trait pen'els desertz
 mais vol gr'en trair pen'els deferç
 
 may volgr'ieu trayre pena de sertz
 mais valgra trar pen'el defert

 
      v 24   A
  C
  D
  E
  H
 
 
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 on anc non ac d'auzels agre
 
on anc non ac d'auzels agre.
 onc anc non ac de acels agre
 
on anc non ac d'auzels agre.
 on anc non ac d'aucel agre * Magis vellem sustinere
 penam in deserta. ubi non ac d'aucel agre. so es
 nidum
 on anc non ac d'auzels agre.

 on anc non ac d'auzels agre.
 on anc non ac d'auçels agre.
      
 on anc non ac dauze agre.
 on anc non ac d'auzels agre.
 
      v 25
     [CEH]
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 Bona doctrina e soaus
 Bona dona e suaus
 Bona doctrina e suaus
 Bona dona e suaus
 Bona doctrina e suaus  dompna per doctrina eraso 
 Bona doctrina e suaus
 Bona doctrina e suaus
 Bona doctrina e suans
 
 Bonas doctrinas suaus
 Bona doctrina es suaus

 
      v 26
     [CE]
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 e cors clars sotils e francs
 e cors leyals suptils e francx
 e cors clars soptils e francs
 e cor leial suptils e francx
 e cors cars subtils e francx
 e cors clars sotils e francs
 e cors clars sotils e francs
 e cors clars soptils e franx
 
 e cors car subtil e franc
 e cors clars sutils e francs

 
      v 27
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 mand'amors ab ferm conduich
 mand'amor al ferm condug
 mand'amor al ferm conduch
 mand'amor al ferm condug
 mand'amor al ferm condug
 mand'amor ab ferm condug
 mand'amor ab ferm condug
 mand'amor al ferm conduch
 
 m'a d'amors ab ferm condug
 m'a d'amor al fer condugh

 
      v 28
   [ACDE]
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 de lieis don plus vuoill qe.m tuoilla
 de leys don plus vuelh que.m tuelha
 de lei dom plus voill que tinlla
 de lieis don plus vueill que.m tueilla
 de lei don plus voill qe.m collia
 de lleis don plus voill qu'en cuoilla
 de lleis don plus voil que.m cuoilla
 de lei don plus noill que.m cuilla
 
 de leys don pus vuelh que.m cuelha
 de lieis que plus volh que.m colha

 
      v 29
 
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 car si.m fo fera et escuoilla
 quar si.m fera et escuelha
 car si·m fo fera et escriola
 quar si.m fo fera et escueilla
 [..........................]
 car si.m fon fere escruilla
 car si.m fon fer'e escriula
 quar si.m fo fera et escriola
 
 car si.m sofer [.........]
 car si.m son fer escruela

 
      v 30   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 er iauz eu breuiar temps lonc
 er iauzen breuia.m temps lonc
 er iauçen breuian teps lonc
 er iauzen breuian tems lonc
 er iausimen breuian temps loncx
 er iauzen breuian temps lonc
 er iauzen breuian temps lonc
 er iauçen breuian tems lonc
 
 e iauzen e breuiam tems loncx
 e iausen ioi ben iam temps lonc

 
      v 31   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 qu'il m'es plus fina et ieu lieis sertz
 qu'ilh m'es pus fina et ieu lieys sers
 qu'ill m’es plus fina et eu lei cerç
 qu'ill m'es plus fina et ieu lieis sers
 q'il m'es plus fins et eu lei certz
 qu'el m'es plus fina et eu lei sers
 qu'el m'es plus fina et eu lei sers
 qu'ill m'es plus fina et eu lei cerç
 
 qu'ilh m'es pus fin'e yeu pus sertz
 qui.l m'es plus fine [.]eu lieis ceris

 
      v 32   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 que Talent'a Meleagre.
 que Talant'e Meleagre.
 que Talant’e Melagre.
 que Talant'e Meleagre.
 qe en lente Meleagre.
 que Talant'e Meleagre.
 que talan e Meleagre.
 que Talent'e Meleagre
 
 que tal enten mel et agre.
 que talen a mel et agre.

 
      v 33   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 Tant dopti que per non aus
 [.]ant dopti qu'ieu per vos aus
 E an dopti queu per non aus
 Tan dopti qu'ieu per non aus
 Tan dopti q'eu per non aus
 E tan dopti que per non aus
 E tan dopti que per non aus
 E an depti que per non aus
 
 Tan dupti que per non aus
 Tant dobti que per non aus

 
      v 34   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 devenc sovens niers e blancs
 devenc soven vers e blancx
 devenc soven ners e blancs
 devenc soven vertz e blancx
 devent soven vertz e blancx
 devenc sovenc niers e blancs
 devenc sovenc niers e blancs
 devenc. soven ners e blanx
 
 deven soven ners e blaus
 devenc soven vers e blancs

 
      v 35   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 si m'a.l sen desus fordug
 si m'a.l sen dezirs forsdug
 si m'a·ls sen desirs forsuc
 si m'a.l sen dezirs forsdug
 si ma.l sieus desirs forsdug
 si m'a.l sens desirs forsdug
 si m'a.l sens desirs forsdug
 si m'a.l sen desus forsduch
 
 si m'a.l sieus dezirs forsdug
 si m'a.l sens dezirs forsdugh

 
      v 36
     [CE]
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 non sap lo cors o.is duoilla
 non sap lo cors trep e.s duella
 no sap lo cors crep e.s duoilla
 no sap lo cors trep e.s dueilla
 non sap lo cors tro qe.s dollia
 non sap lo cors trep o.s duoilla
 non sap lo cors trep o.s duoilla
 no sap lo cors trep o.s deuoilla
 
 no sen lo cors trop o.s duelha
 non sap lo cor trop e.s duelha

 
      v 37
  [ACE; IK]
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 mas iois que d'esper m'afuoilla
 mas iortz qui despen la fuelha
 mas iors qui d'esper m'afiola
 mas ioitz qui despen ma fueilla
 mas iois qe d'esper m'afolla
 mas ios qui d'esper m'afiulla
 mas ios qui d'esper m'afiula
 mas iois qui d'esper m'afiola
 
 mas ioys que.m despert m'afieula
 mas ioi que d'esper m'afueilha

 
      v 38   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 m'encolpa car no la somonc
 m'encolpa quar no la somonc
 m’encolpa car no la samonc
 m'encolpa quar no la semonc
 m'encolpa qar non la somonc
 m'encolpa car non la somonc
 m'encolpa car non la somonc
 m'encolpa car no la somonc
 
 m'encolpa car non la somoney
 m'encolpa car non la somonc

 
      v 39   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 per q'ieu sui del prec tant espertz
 per que sui de prectz tan espert
 per que soi del prez [..........]
 per que soi de pretz tant espertz
 per qe sui de prec tan espertz
 per que sui del prec tant espers
 per que soi del prec tan espers
 Per qu'ieu soi del prec tan espreç
 
 per que soi d'est prec tant espertz
 per que son del prec tan esperitz

 
      v 40   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 de talen que n'ai n'esmagre
 non ai dels talan neys magre.
 no ai d'als talan neis magre.
 non ai d'als talan neis magre.
 non ai d'als talan neis magre.
 non ai d'als talan neis magre.
 non ai d' als talan neis magre
 non ai d'als talan neis magre.
 
 non ay d'als talan neys magre
 non ai d'als talan neiss magre.

 
      v 41   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 Pensar de lieis m'es repaus
 Pensar de lieys m'es repaus
 Pensar de lei m'es repaus
 Pensar de lieis m'es repaus
 Pensar de lei m'es repaus
 Pensar de leis m'eis repaus
 Pensar de lleis m'eis repaus
 Pensar de lei m'es repaus
 
 Pessar de leys m'es repaus
 Pensar de leis m'es repaus

 
      v 42   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 e traga.m ams los huoills crancs
 e tragua.m ambs los huelhs crancx
 e traga.m los oillz crancs
 e tragua.m ams los hueils crancx
 e traga.m ams los oillz erancx
 e traga.m ams los oills crancs
 e traga.m ams los oills crancs
 e tragam ams los oilç cranx
 
 e tragam ab los huelhs cracx
 et traga.m ams los oilhs crans

 
      v 43   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 s'a lieis vezer no.ls estuich
 s'a lieys vezer no.ls estug
 s’a lei vezer no·ls estug
 s'a lieis vezer no.ls estug
 s'a lei vezer no.ls estug* * estuch id est custodio 
 s'a lei vezer no.ls estug
 s'a lei vezer no.ls estug
 s'a lei veçer no.ls estug
 
 s'a leys vezer no.ls estug
 s'a leiss vezer no.s estugh

 
      v 44   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 e.l cors non crezatz qe.n duoilla
 e.l cor non creatz que.n tuelha
 e cor non crezaz qu'en tuoilla
 e.l cor non crezatz que.n tueilla
 e.l cor non crezatz qe.n tollia
 e.l cor non creatz que.n tuoilla
 e.l cor non creatz que.m tuoilla
 e.l cor non cretaç que.m tuoilla
 
 e.l cor non crezatz que.n tuelha
 e.l cor nos crezaiss que.n tueilha

 
      v 45   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 car orars ni iocs ni vioila
 quar oras ni iocx ni vielha
 car oras ni iocs ni viola
 quar oras ni iocx ni violas
 qar chanz ni iocs ni violla
 car orars ni iocs ni viulla
 car oracs ni iocs ni viula
 car oras ni iox ni viola
 
 car onratz ni [...........]
 car onrars ni ioc ni viular

 
      v 46
[ARCHETIPO?]
  A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 no.m pot partir un travers ionc
 no.m pot de lieys a travers ionc
 no·m pot de lei en travers ionc
 no.m pot de lieis e travers iornc
 no.m pot de lei en travers ionc  in margine un 
 no.m pot de lleis en travers ionc
 no.m pot de lleis en travers ionc
 no.m pot de lei en travers ionc
 
 no.m pot de leys un travers ioncx
 no.m part de lieis un travers ionc

 
      v 47   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 partir c'ai dig Dieus tu.m somertz
 partir qu'ai dig Dieu tu.m somertz
 partir c'ai dich Deu tu.m somerc
 partir c'ai dig Dieus tu.m somertz
 partir c'ai diz Deus tu.m somertz
 partir c'ai dic Dieu tu.n somers
 partir c'ai dic Dieu tu.m somers
 partir cai dich Deu tu.m somerç
   
   
 partir c'ai digh Deus tu.m someritz

 
      v 48   A
  C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 o.m peris en peleagre.
 hom peris el peleagre.
 o·m peris el peleagre.
 o.m peris el peleagre.
 o.m peris el peleagre.
 o.m peris el peleagre.
 o.m peris el pelagre.
 o.m peris el peles agre.
 
 o.m peris el pelve agre.
 on peris ins el pelagre.

 
      v 49   A
 
C
  D
  E
  H
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 Arnautz vol sos chans sia ofertz
 Arnautz vol sos chans sia ufertz
 Arnauç vol sos chanz sia offerz
 Arnautz vol sos chans si'ufertz
 Arnauz vol sos chanç sia offertz
 Arnautz vol sos chanz sia ofertz 
 Arnauz vuol sos chans sia ofertz
 Arnauç vol sos chanç sia offerç
 
 D'Arnaut vol son chans sia ufertz
 Arnaus vol sos chans se offeris

 
       v 50
 
  A
  C
  D
  E
  H
  
  
  
  I
  K
  N
  N2
  R
  Sg
 alpha
 lai on doutz motz mou en agre.
 lai on dous motz mou en agre.
 lai on dolz moz mou en agre.
 lai on dous motz mou en agre.
 lai on dolz motz mou en agre. aquesta soa estava en
 un castel qe es en lo contat de Peiregors, qe a nom
 Agremons e per so ditz qe mouon idest comenza en
 Agre. 
 lai on doutz motz en agre.
 lai on douz motz mou en agre.
 lai on dolç moç mou en agre.
    
 lay on totz motz moia en agre
 lai on dos motz mou en agre