Collazione

Versione stampabilePDF version
 v.1   B
  V

 
  Ay senhor fremosa, por Deus
  Ay senhor fremosa, por Deus

 
 v.2   B
  V

 
  e por quam boa vos El fez,
  e por quam boa vos El fez,

 
 v.3   B
  V

 
  doede-vos algunha vez
  doede-vos algunha vez

 
 v.4   B
  V

 
  de min e destes olhos meus,
  de min e destes olhos meus,

 
 v.5   B
  V

 
  que vos viron por mal de ssyˊ,
  que vos virou por mal de ssyˊ,

 
 v.6   B
  V

 
  quando vos viron, e por min.
  quando vos viron, e por min.

 
 v.7   B
  V

 
  E, porque vos fez Deus melhor
  E, porque vos fez Deus melhor

 
 v.8   B
  V

 
  de  quantas fez e máys valer,
  des quantas fez e máys valer,

 
 v.9   B
  V

 
  querede-vos de min doer
  querede-vos de min doer

 
 v.10   B
  V

 
  e destes meus olhos, senhor,
  e destes meus olhos, senhor,

 
 v.11   B
  V

 
  que vos viron por mal de ssyˊ,
  que vus viron por mal de ssyˊ,

 
 v.12   B
  V

 
  ... ... ... ... ... ... ... ... 
  ... ... ... ... ... ... ... ... 

 
 v.13   B
  V

 
  E porque o al non é ren,
  E porque o al non é ren,

 
 v.14   B
  V

 
  senon o ben que vos Deus deu,
  senon o ben que vos Deus deu,

 
 v.15   B
  V

 
  que tede vos doer do meu
  querede-vos  doer do meu

 
 v.16   B
  V

 
  mal e dos meus olhos, meu ben,
  mal e dos meus olhos, meu ben,

 
 v.17   B
  V

 
  que vos viron por mal de ssyˊ,
  que vos viron por mal de ssyˊ,

 
 v.18   B
  V

 
  ... ... ... ... ... ... ... ... 
  ... ... ... ... ... ... ... ...