Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
    peirols.                                                 Peirols    
Dels sieus tortz farai esmenda. a lieis q(ue)(m) fey
partir de se. q(ue)nq(ue)r ai talan q(ue)l renda. sil plai mas cha(n)sos.
e me ses respieg dautra merce. sol suefra q(ue)n lieys ente(n)-
da. e q(ue)l bel nien matenda.  
Dels sieus tortz farai esmenda, 1 1
a lieis que·m fey partir de se, 1 2
qu'enquer ai talan que·l renda, 1 3
si·l plai, mas chansos e me, 1 4
ses respieg d'autra merce; 1 5
sol suefra qu'en lieys entenda 1 6
e que·l bel nien m'atenda. 1 7
       
es p(er) negu(n) m(a)l q(ui)eu
prenda. de samistat nom
recre. ans sofri ab lomniate(n)-
da. la penel dan q(ue) me(n) ue. bem degra far cal q(ue) be. mais
nos tanh q(ui)eu la reprenda. si tot ses uers q(ui)lh mespre(n)-
da 
Ies per negun mal qu'ieu prenda 2 1
de s'amistat no·m recre, 2 2
ans sofri ab loni' atenda 2 3
la pen' e·l dan que m'en ve: 2 4
be·m degra far calque be, 2 5
mais no·s tanh qu'ieu la reprenda 2 6
sitot s'es vers qu'ilh mesprenda. 2 7
       
P us conois q(ue) no(m) porria mou cor de samo(r) lonh(a)ir
p(er) ira ni p(er) feunia. ni p(er) autra donamar. no(m) degratz tant
esq(ui)uar. mais si ca(n) li plaira sia. q(ui)eu lamarai totauia.

 

Pus conois que no·m porria 4 1
mou cor de s'amor lonhair 4 2
per ira ni per feunia 4 3
ni per autra don' amar, 4 4
no·m degratz tant esquivar, 4 5
mais si can li plaira sia, 4 6
qu'ieu l'amarai tota via. 4 7
       
M ant ne cossir nueg e dia. e me(n) sai acosselhar. p(er)o
si sesdeuenia. ay cun baizar li pogues tolro emblar. e 
si pueis sen iraisia. uolo(n)tiers loli redria. 
Mant ne cossir nueg e dia 3 1
e m'en sai acosselhar; 3 2
pero si s'esdevenia, 3 3
ay c'un baizar 3 4
li pogues tolr' o emblar, 3 5
e si pueis s'en iraisia 3 6
volontiers lo li redria. 3 7
       
N o(n) es ne-
gus homs q(ue) te(n)gua tant apod(er)at . amors q(ue) neys nol plai
q(ue)(m) souenh(a). dels plazers ni dels dossors. cauia trobadalhor(s) 
ans uol q(ui)eu sai mi destrenh(a). p(er) tal q(ue) nom uol nim denh(a)

 
Non es negus homs que tengua 5 1
tant apoderat Amors, 5 2
que neys no·l plai que·m sovenha 5 3
dels plazers ni dels dossors 5 4
c'avia trobad' alhors, 5 5
ans vol qu'ieu sai mi destrenha 5 6
per tal que no·m vol ni·m denha. 5 7
       
B ona dona. e(n) cuj renh(a) ioi e ioue(n). e valors sufriretz
caisim destrenha. lo deziriers el dolors. siuals dels plazer(s)
menors. me fay(s) tant q(ue) ioys me(n) uenh(a). sol cauos no(n) des-
couenha. 
Bona dona, en cuj renha 6 1
ioi e ioven e valors, 6 2
sufriretz c'aisi·m destrenha 6 3
lo deziriers e·l dolors? 6 4
Sivals dels plazers menors 6 5
me fays tant que ioys m'en venha, 6 6
sol c'a vos non descovenha. 6 7
       
Chansoneta vai decors dir a mi do(n)s q(ue)(m) re-
tenha. pus me reten(er) no(n) denh(a). ​

 
Chansoneta, vai de cors 7 1
dir a midons que·m retenha, 7 2
pus me retener non denha. 7 3