Vida Raimon de Miraval

Edizione diplomatica

                                   La vida d(e) R. d(e)Mirauals
          
Ramun de mirauals fo us paubres cauayers de Carcasses q(ue) no(n)
          auia mas la q(ua)rta part de mirauals et en aq(ue)l castel no estauo
          .xl. homes mas p(er) so(n) bel dir e car el saup pus damor e de do(m)

Pagine