Vida Raimon de Miraval

Edizione interpretativa

 La vida d(e) R. d(e)Mirauals
 Ramun de mirauals fo us paubres cauayers de Carcasses q(ue) no(n)
 auia mas la q(ua)rta part de mirauals et en aq(ue)l castel no estauo
 .xl. homes mas p(er) so(n) bel dir e car el saup pus damor e de do(m)
 pney q(ue) totz el fo mot amat e tengut car p(er) lo com .R. de toloza
 q(ue) el clamaua so(n) audiart et el luy el coms li daua caual et
 armas e fo so q(ue)l fazia mestier et era senher de son alberc /e\ de

Pagine