Er resplan la flors enversa

Edizione diplomatico-interpretativa

Roembaut deurenga Roembaut d'Eurenga
I I
Ar ses pan la flors enuersa
     Pels trençanz rancs e pels tertres
     Cals flors gels neus e conglapis
     Qe cons e destreing e trenca
     Don uei morz quils critz brais siscles
     Els fu eilz els rams et els giscles
     Masmi ten uert e iauzens iois
     Er can uei secs los dolenz crois     .

Pagine