Edizone interpretativa

Versione stampabilePDF version
 
  I   I
 co(n)s
P         Us de chantar  de peyti-
           mes pres talens.   eus.
           farai un uers don suy
           dolens. no serai mais
obediens. de peytau ni de lemozi.
Pus de chantar m’es pres talenz
farai un vers don suy dolens
no serai mais obediens
de Peytau ni de Lemozi
  II II
Pus lo partirs mes aitan greus.
del senhoratge de peytieus. esgar-
da lai falco dangieus. tota ma-
terrae mon cozi.
  Pus lo partirs m’es aitan greus
del senhoratge de Peytieus
es garda lai Falco d’Angieus
tota ma terrae mon cozi
 
III III
Si falco dangieus nolh secor.
el reys de cuy ieu tenc monor.
mal li faran tug li pluzor. q(ue)l
ueyran iouenet meschi.
 
Si falco d’Angieus no.lh secor
e.l reys de cuy ieu tenc monor
mal li faran tug li pluzor
que.l veyran ioven et meschi
 
IV IV
Ieu men anaray en eyssilh. lai\s/-
sarai en guerra mo filh. en gran
paor (et) en perilh. e faran li mal
siey uezi.
 
Leu m’en anaray en eyssilh
laissarai en guerra mo filh
en gran paor et en perilh
e faran li mal siey vezi
 
V V
Si molt non es sauis e pros.
guays e uezis (et) artillos. tost lau-
rar abayssat en ios. fello guas-
co (et) angeui.
 
Si molt non es savis e pros
guays e vezis et artillos
tost l’avrar abayssat en ios
fello guasco et Angeui
 
VI VI
De proeza e de ualor suy. mas
ara nos partem abduy. (et) ieu ua-
uc men lay a seluy. on merce
clamon pellegri.
 
De proeza e de valor suy
mas ara nos partem abduy
et ieu vauc m’en lay a seluy
on merce clamon pellegri
VII VII
Aissi lays tot quant amar su-
elh. caualairia (et) orguelh. e uauc
men lai ses tot destuelh. on li pec-
cador penran fi.
 
Aissi lays tot quant amar suelh
cavalairia et orguelh
e vauc m’en laises tot destuelh
on li peccador penran fi
VIII  
Merce quier a mon companho.
san li fis tort que lom perdo. (et)
ieu precne ihezus del tro. (et) en
romans (et) en lati.
 
Merce quier a mon companho
s’an li fis tort que l’om perdo
et ieu prec ne Ihezus del tro
et en romans et en lati
IX  
Mos enemicx prec a la mort. q(ue)
sion metge mon cofort. quanc
se amey ioc e de port.  luenh de
me (et) en mon aizi.
 
Mos enemicx prec a la mort
que sion metge mon cofort
qu’anc se amey ioc e deport
luenh de me et en mon aizi
 
X X
Aissi gurpisc ioy e deport. e uar
e gris e sembeli.
Aissi gurpisc ioy e deport
e var e gris e sembeli